۱۶ دی ۱۳۹۶

کفاره شراب خوریهای بی حساب
هشیار در میانه مستان نشستن است
ارسال یک نظر